Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > ZMIANY KLIMATU > Archiwum artykułów > Co dalej z redukcją gazów cieplarnianych po 2012 roku?

Co dalej z redukcją gazów cieplarnianych po 2012 roku?

Wtorek 10 marca 2009 / Andrzej Kassenberg, Aleksandra Arcipowska

Dowiedz się jakie kroki powinny zostać przedsięwzięte w celu stworzenia właściwych regulacji międzynarodowych. Jakie są kluczowe elementy negocjacji międzynarodowych? Zapraszamy do lektury!

Zgodnie z zapisem Protokołu z Kioto, w 2012 roku kończy się jego obecna faza. Po tym czasie powinno wejść w życie porozumienie, które określi nowe cele na okres po 2012 roku. Proces negocjacyjny nad protokołem „post-2012” rozpoczął się formalnie podczas Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej na Bali w 2007 roku i powinien zakończyć się w 2009 roku w Kopenhadze (rys. 3).

Rys. 3 Schemat ideowy procesu negocjacji porozumienia o redukcji gazów cieplarnianych po roku 2012


Uważa się, że emisja gazów cieplarnianych powinna być ograniczona globalnie o co najmniej 50% do 2050 roku w stosunku do roku bazowego 1990. Kraje uprzemysłowione powinny podejmować działania, aby ograniczyć emisję w skali 60-80%, umożliwiając w ten sposób krajom rozwijającym się wzrost emisji bez przekroczenia poziomu temperatury o 2ºC [1]. Szczyt emisji przypadłby na lata 20-te XXI wieku i po tym okresie także kraje rozwijające powinny dążyć do ustabilizowania lub redukcji emisji.

Wydaje się także uzasadnionym, aby dokonać rewizji zobowiązań w stosunku do krajów rozwijających się, gdyż obecnie w ramach Protokołu z Kioto nie ciążą na nich żadne wiążące wymagania. Jedna z propozycji prowadzi do podzielenia ich na co najmniej cztery grupy. Szczególnie ważną rolę pełnić powinny kraje nowouprzemysłowione (np. Korea Południowa) i kraje szybko uprzemysławiające się (np. Chiny, Indie i Brazylia). Pozostałe kraje, a zwłaszcza kraje o najniższym dochodzie narodowym, nie byłyby zobowiązane do redukcji emisji. Dwie pierwsze grupy powinny podjąć wiążące zobowiązana ilościowe, jednak pod warunkiem, że kraje uprzemysłowione podejmą się znacznego ograniczenia emisji i będą wspierały finansowo oraz technologicznie kraje rozwijające się. Zobowiązanie to powinno przede wszystkim dotyczyć krajów wysoko uprzemysłowionych np. USA. W grupie krajów uprzemysłowionych znajdują się także kraje o gospodarkach w okresie transformacji, które powinny mieć wiążące zobowiązania oraz możliwość finansowego uczestnictwa w pomocy krajom rozwijającym się.

W dwuletnim procesie negocjacji kluczowymi zagadnieniami będą przede wszystkim:

  • ustalenia pułapu dopuszczalnej globalnej emisji gazów cieplarnianych w celu zapewnienia stabilizacji koncentracji na odpowiednim poziomie;
  • rozdział odpowiedzialności poszczególnych krajów za osiągnięcie wyznaczonego celu, zgodnie z zasadą – wspólna odpowiedzialność, zróżnicowane zobowiązania;
  • zaproponowanie skutecznych mechanizmów rynkowych oraz finansowych dla osiągnięcia przyjętych zobowiązań.

Przypisy

[1] W czwartym Raporcie Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu przeprowadzono symulacje ocieplenia klimatu w horyzoncie roku 2100 dla różnych scenariuszy rozwoju i emisji na świecie. Zespół IPCC przewiduje, że temperatura może dalej wzrosnąć w tym stuleciu o dalsze 1,8° do 4°C, a w najgorszym razie nawet o 6,4°C. Wzrost temperatury o ponad 2°C w stosunku do stanu sprzed rewolucji przemysłowej może także spowodować zwiększenie ryzyka wystąpienia katastrofalnych i nieodwracalnych zjawisk, takich jak szybkie topnienie powłoki lodowej na Grenlandii, co spowoduje podniesienie się poziomu mórz.

Informacje dodatkowe

Artykuł powstał na podstawie publikacji przygotowanej przez Instytut na rzecz Ekorozwoju na zlecenie Polskiej Zielonej Sieci.

Autorami są: Aleksandra Arcipowska, Andrzej Kassenberg

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji PozarządowychPolska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia