Inne programy PZS: ekonsument.pl | globalnepoludnie.pl | ekoprojekty.pl | powietrze.krakow.pl RSS: Zapisz się do naszego RSS!
Strona główna > ZMIANY KLIMATU > Archiwum artykułów > Polska w walce ze zmianami klimatu

Polska w walce ze zmianami klimatu

Wtorek 10 marca 2009 / Andrzej Kassenberg, Aleksandra Arcipowska

Polska musi sprostać temu, że nasza gospodarka bazuje w znaczącym stopniu na paliwach kopalnych, czego konsekwencją są bardzo wysokie emisje. Jakie wobec tego jest miejsce Polski w międzynarodowej walce ze zmianami klimatu?

Polska jest sygnatariuszem zarówno Konwencji Klimatycznej, jak również Protokołu z Kioto. W 2003 roku rząd przyjął dokument dotyczący polityki klimatycznej, w którym za cel strategiczny uznano redukcje emisji gazów w 2020 roku o 40% w stosunku do roku bazowego, czyli 1988 [1]. Od 1988 do 2006 roku nastąpił znaczący spadek emisji gazów cieplarnianych, bo o 29% [2], podczas gdy zobowiązania Polski wynikające z Protokołu z Kioto wynoszą tylko 6%. Zostało to osiągnięte dzięki zmianom systemowym i wprowadzeniu gospodarki rynkowej. Jednak koszt tych przemian był znaczący – upadek wielu zakładów przemysłowych i wzrost bezrobocia prawie do 20%.

Obecnie Polska jest 21. krajem [3] co do wielkości emisji gazów cieplarnianych na świecie (pod względem liczby ludności zajmuje 33 miejsce, powierzchni kraju – 69 miejsce, a PKB per capita – 50). Emisja w 2006 roku przekraczała 10 ton CO2eq/mieszkańca tj. dwa razy więcej niż średnia światowa oraz 5 razy więcej niż wielkość potrzebna do stabilizacji zmian klimatu. W 2006 roku nasz udział w emisji gazów cieplarnianych świata wyniósł ok. 1%. W świadomości Polaków utarło się przekonanie, że nasz kraj jest biedny, wymagający pomocy ze strony zachodnich sąsiadów. Co więcej, w dalszym rozwoju nie powinno Polsce nic przeszkadzać, a tym bardziej aspekty środowiskowe. Bardzo często zapominamy, że znajdujemy się w elicie najbogatszych społeczności naszego globu, która w dużym stopniu odpowiedzialna jest za emisję gazów cieplarnianych do atmosfery [4].

Polska jest krajem w bardzo znaczącym stopniu bazującym na paliwach kopalnych, co w konsekwencji przekłada się na 94% produkcję energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego oraz na znaczną emisję CO2. Ten bezsporny fakt rzutuje w istotny sposób na poważne trudności we wdrażaniu polityki klimatycznej Komisji Europejskiej.

Polska jako gospodarz COP14

W dniach 1-12 grudnia 2008 roku Polska gościła jedno z najbardziej prestiżowych spotkań międzynarodowych – XIV Konferencję Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu. Spotkanie odbyło się na terenie Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorem Konferencji był Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu, a gospodarzem Rząd RP, koordynatorem przygotowań – Ministerstwo Środowiska. W dwutygodniowych obradach wzięło udział ok. 10 tys. uczestników: ponad 190 delegacji rządowych z ministrami środowiska i ministrami zmian klimatu na czele, instytucji międzynarodowych, ekologicznych, biznesowych i badawczych, organizacji pozarządowych oraz mediów. Spotkaniu towarzyszyła zainicjowana przez Polskę wystawa pt. „Technologie dla ochrony klimatu”. Więcej informacji: www.cop14.gov.pl

Pakiet energetyczno-klimatyczny a sprawa Polski

W marcu 2007 roku, w trakcie obrad Wiosennego Szczytu Europejskiego, Polska podpisała zgodę na wspólnotowe cele dla polityki klimatycznej tzw. „3 razy 20 na 2020” (20% redukcji emisji gazów cieplarnianych, 20% udziału odnawialnych źródeł energii, 20% wzrost efektywności energetycznej). W styczniu 2008 roku Komisja Europejska przedstawiła wstępny program wykonawczy do realizacji celów Pakietu energetyczno-klimatycznego. W odpowiedzi na propozycję UE, na przełomie lutego i marca 2008 roku, pojawiły się pierwsze doniesienia, formułowane przez przedstawicieli biznesu, że propozycje zawarte w Pakiecie mogą zagrozić polskiej gospodarce. Najwięcej kontrowersji wzbudzała propozycja zmiany sposobu uzyskiwania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w sektorze energetycznym. Dotychczas utrzymywane darmowe uprawniania, miałyby być od 2013 roku kupowane w ramach systemu ogólnoeuropejskiej aukcji.

Według Raportu 2030 [5], który był podstawowym dokumentem do negocjacji stanowiska Polski z Komisją Europejską, wdrożenie Pakietu energetyczno-klimatycznego w Polsce przyczyni się do szeregu zagrożeń tj. wzrostu ceny energii o ok. 60%, spadku wzrostu gospodarczego PKB o 7,5% w 2020 roku, wzrostu cen energii w budżecie gospodarstw o 14-18%, jak również wzrostu kosztów wytwarzania energii. Liczby przedstawione w raporcie jak się później okazało, były w dużym stopniu przerysowane [6]. W dyskusji w mediach podawano skrajne scenariusze wdrożenia pakietu, mówiono o 300% wzroście ceny energii, pół milionie osób bezrobotnych i 150 tysiącach osób, które wyemigrują z kraju w poszukiwaniu pracy. Nieliczni (przede wszystkim organizacje pozarządowe) przywoływali pozytywne strony tj. blisko 5-7 miliarda euro rocznie dochodu do budżetu Polski w latach 2013-2020, pochodzących ze sprzedaży uprawnień na aukcji.

Polsce udało się stworzyć mniejszość blokującą decyzję o Pakiecie energetyczno-klimatycznym. Decyzja o jego przyjęciu została odsunięta w czasie, a w końcu sam zapis Pakietu został osłabiony. W dniu 11 grudnia 2008 roku, kiedy w Poznaniu kończyły się obrady Konferencji Stron Ramowej Konwencji ws. Zmian Klimatu, przywódcy krajów członkowskich UE przyjęli Pakiet. W kolejnych latach stoi przed Polską wyzwanie wdrożenia polityki klimatycznej UE. Nie należy zapominać, że Pakiet energetyczno-klimatyczny jest szansą na znaczne przyspieszenie przemian w naszej nadal nieefektywnej gospodarce. Konieczne jest postawienie na zasadniczy wzrost efektywności użytkowania energii oraz na rozwój odnawialnych źródeł jej pozyskiwania. O możliwości niech świadczą poniższe liczby [7]:

  • Zużycie energii na jednostkę PKB jest w Polsce 2 razy wyższe niż w UE-15;
  • Sprawność elektrowni wynosi w Polsce 36,5%, a w UE-15 – 46,5%. Posiadamy 40% bloków energetycznych o wieku ponad 35 lat i 10% o wieku ponad 50 lat;
  • Zaledwie 20% sieci ciepłowniczych ma rury preizolowane;
  • Sprawność źródeł ciepła wynosi 50-86%, podczas gdy w UE-15 70-91%;
  • Izolacyjność termiczna mieszkań wynosi 150-350 kWh/m/rok, a 40-90 kWh/m/rok w UE-15 (techniczne możliwości sięgają nawet 15 kWh/m/rok).

Efektywność energetyczna

Według informacji Ministerstwa Środowiska, jednym z priorytetów działania w kolejnych latach jest efektywność energetyczna. Według profesora Krzysztofa Żmijewskiego z Politechniki Warszawskiej: „Celem programu efektywności energetycznej powinno być osiągniecie przez Polskę w 2030 roku dzisiejszego europejskiego poziomu efektywności energetycznej UE-15, czyli 166 toe/M [8]. Polska startuje z poziomu 444 toe/M. Niejako po drodze powinniśmy osiągnąć dwa cele indykatywne wyznaczone przez UE. W 2016 roku powinniśmy udokumentować oszczędność w zużyciu energii końcowej w ilości 4569 ktoe (czyli 9% rocznego bilansu energii końcowej). Drugim celem jest poprawa efektywności energetycznej o 20% w horyzoncie roku 2020”. Z wyliczeń ww. eksperta wynika, że „... wymóg ten prowadzi do oszczędności 12-18% zużycia energii pierwotnej (w zależności od realnego tempa wzrostu PKB). Powyższe cele są możliwe do osiągnięcia. Po pierwsze dlatego, że kraje EU-15 takie parametry już osiągnęły, a po drugie dlatego, że zidentyfikowane działania pozwalają na osiągnięcie 25-27% oszczędności w przemyśle i 28-30% w mieszkalnictwie. Kluczem do osiągnięcia tych celów jest po pierwsze, zmiana struktury gospodarczej kraju z przemysłowo-rolniczej w usługowo-naukową, a po drugie, uruchomienie narzędzi i rozwiązań opisanych w Zielonej Księdze Efektywności Energetycznej [9] oraz Planie Działania na rzecz Efektywności Energetycznej [10]. Należy do nich przede wszystkim uruchomienie systemu białych certyfikatów [11] jako pozabudżetowego mechanizmu wspierającego poprawę efektywności energetycznej” [12].

Odnawialne źródła energii

Zgodnie z przyjętą przez Sejm „Strategią rozwoju energetyki odnawialnej do 2010 roku” energia odnawialna ma stanowić 7,5% nośników energii pierwotnej w 2010 roku, a w 2020 roku – 14%. Warto zaznaczyć, że według ocen technicznych możliwości produkcji energii odnawialnej w Polsce sięgają 1750 PJ [13], tj. 46% obecnego zużycia nośników energii pierwotnej. Obecnie wartość ta stanowi jedynie ok. 5%. Dodatkowo, w prawie energetycznym stworzono warunki do rozwoju rynku „zielonej” elektryczności przez wprowadzenie obligatoryjnych kwot wytwarzania i dostarczania energii ze źródeł odnawialnych, jak również przez system zielonych certyfikatów [14]. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, wytwórcy energii są zobowiązani do wyprodukowania lub zakupu energii ze źródeł odnawialnych. Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej z OZE jest świadectwo jej pochodzenia, tzw. zielony certyfikat. Niewypełnienie zobowiązania wiąże się z opłatą zastępczą w wysokości 130% ceny zakupu. Jest ona przekazywana do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie może być wykorzystana tylko i wyłącznie na wspieranie energetyki odnawialnej. W 2005 roku wysokość opłaty zastępczej wynosiła 240 zł/MWh.

Fundusze UE

Ze środków UE w ramach funduszy strukturalnych i spójności, wraz ze środkami krajowymi, wydatkowane będzie w latach 2007-2013 blisko 100 mld euro. Według szacunków rządu należy spodziewać się z tego tytułu wzrostu emisji gazów cieplarnianych o 30% [15]. Jeżeli ta prognoza sprawdziłaby się, to w roku 2013 emisja gazów cieplarnianych byłaby tylko ok. 9% niższa niż w roku bazowym, co stawia pod dużym znakiem zapytania możliwość osiągnięcia celu 40%. Wpływ na tak znaczny wzrost emisji gazów cieplarnianych będzie miało zasadnicze wsparcie rozwoju transportu drogowego. W ramach środków unijnych 2/3 środków zostanie wydane na transport nieprzyjazny środowisku, a tylko 1/3 na przyjazny [16]. Warto jednak pamiętać, że Fundusze Europejskie stwarzają szanse na liczne inwestycje przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych [17].

Prezydent COP14

Podczas konferencji poznańskiej, polski Minister Środowiska prof. Maciej Nowicki został wybrany na Prezydenta COP. Tę odpowiedzialną funkcję będzie pełnił aż do grudnia 2009, czyli do rozpoczęcia XV Konferencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu w Kopenhadze. Główną misją Prezydenta COP jest budowanie międzynarodowego konsensusu na rzecz ochrony klimatu globalnego.

Przypisy

[1] Dla większości krajów 1990 rok to rok bazowy, tylko dla krajów w okresie transformacji zgodzono się na możliwość wyboru dowolnego roku bazowego. Polska wybrała 1988 rok, kiedy to emisja gazów cieplarnianych była o ok. 100 mln ton CO2 wyższa niż w 1990 roku. Brak zgody UE na rok bazowy 1988 dla Polski oznaczałby, że redukcja emisji do 2001 roku wynosiłaby 16,5%, a nie 33%, i mogłoby to spowodować duże trudności w spełnianiu wymagań 6% redukcji, które zostały zapisane dla Polski w Protokole z Kioto.

[2] Ochrona Środowiska 2008, GUS, Warszawa 2008

[3] 20. w odniesieniu do emisji CO2 z 2006 roku.

[4] Według World Resources Institute nasz kraj odpowiada za 2% historycznych emisji (1900-2002).

[5] Raport 2030 „Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne oraz poziom cen energii elektrycznej”, EnergSys Sp. z o. o. Warszawa na zlecenie Polskiej Grupy Energetycznej.

[6] Ewaluacja Raportu 2030 „Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzania europejskich strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne oraz poziom cen energii elektrycznej”, www.chronmyklimat.pl/theme/U...

[7] Żmijewski K., Kassenberg A. „Polityka energetyczna Polski. Deklaracje i rzeczywistość”, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, wrzesień 2006

[8] Jednostka poziomu efektywności energetycznej wyrażona w tonach oleju ekwiwalentnego na milion euro; 1 toe=41,9 gigadżuli

[9] http://ec.europa.eu/energy/green-pa...

[10] ec.europa.eu/energy/green-plan-energy_efficiency/index_en.htm

[11] Białe certyfikaty są mechanizmem rynkowym zachęcającym do oszczędzania energii.

[12] Wyciąg z referatu wygłoszonego na konferencji pt. „Energetyka jądrowa – bezpieczeństwo czy zagrożenie?” zorganizowanej przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Wrocław, 11.12.2007

[13] Dane według Instytutu Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO); 1 PJ=1015 J

[14] Zielone certyfikaty są mechanizmem rynkowym zachęcającym do inwestowania w odnawialne źródła energii

[15] Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013. www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/P...

[16] „Fundusze Unii Europejskiej na lata 2007-2013 a ochrona klimatu”, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, kwiecień 2008

[17] „Jak chronić klimat na poziomie lokalnym?”, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, październik 2008

Informacje dodatkowe

Artykuł powstał na podstawie publikacji przygotowanej przez Instytut na rzecz Ekorozwoju na zlecenie Polskiej Zielonej Sieci.

Autorami są: Aleksandra Arcipowska, Andrzej Kassenberg

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji PozarządowychPolska Zielona Sieć | Wykonanie strony: NGOmedia